|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 31.10.2014

- Δημοσίευση του Ν. 4305/2014

- Αναγνώριση γονικής άδειας ανατροφής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

- Σχολικοί φύλακες

- Διαύγεια

- Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18.10.2014 (ΦΕΚ 2896/29.10.2014 τεύχος Β’) Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2011/13.10.2014 (ΦΕΚ 2899/29.10.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β'/1869/31-07-2013), αναφορικά με τον πίνακα ειδών.

Ενημερωτικό Δελτίο 30.10.2014

- Αναβάθμιση λειτουργιών ιστοσελίδας
- Ρυθμίσεις οφειλών του Ν.4304/2014
- Συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας ή τεχνικό ασφαλείας
- Κατάταξη υπαλλήλων που υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, σε χρόνο προγενέστερο του Ν. 4024/2011
- Τύχη προσωπικής διαφοράς μετά από μετάταξη στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
- Ασφάλιση αντιδημάρχων που διακόπτουν την εργασία τους
- Υπερωριακή απασχόληση
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 60 /οικ.25777/29.10.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ' Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Ενημερωτικό Δελτίο 29.10.2014

- Αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές
- Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία
- Χορήγηση σε μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντιγράφων πορισματικών εκθέσεων ΕΔΕ, προκειμένου να μελετηθούν σε χρόνο και τόπο εκτός συνεδριάσεων του Οργάνου

Ενημερωτικό Δελτίο 27.10.2014

- Σχέδιο Νόμου: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
- Παράταση συμβάσεων απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων»
- Οδοιπορικά έξοδα
- Απαλλαγή από καταλογισμό λόγω συγγνωστής πλάνης

 

Ενημερωτικό Δελτίο 24.10.2014

- Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α’): «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
- Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη
- Μείωση καταλογισμού δυνάμει άρθρου 37 του Ν.3801/2009
- Παραίτηση πριν το τέλος της υπηρεσιακής εκπαίδευσης
- Υπ. Δημόσιας Τάξης & Π.Π. 6785/24.10.2014: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014 – 2015.
- ΠΟΛ 1224/13.10.2014 (ΦΕΚ 2853/22.10.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B') απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
- ΠΟΛ 1233/Δ10Β/7374 ΕΞ2014/20.10.2014: Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α').

Ενημερωτικό Δελτίο 23.10.2014

- Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.
- Απασχόληση δυνάμει προσωρινής διαταγής ή ασφαλιστικών μέτρων.
- Διαχείριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.

Ενημερωτικό Δελτίο 22.10.2014

- Επάνοδος στην υπηρεσία υπαλλήλων ΙΔΟΧ μετά από συμμετοχή τους ως υποψηφίων σε εκλογές
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου
- Τρόπος χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνων επί πολύδυμης κύησης.
- Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 21.10.2014: Μέσω ΚΕΠ η αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

 

Ενημερωτικό Δελτίο 21.10.2014

- Κατάταξη προσωπικού, που μεταφέρθηκε από επιχείρηση
- Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος
- Εκπαιδευτική άδεια. Χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας
- ΥΠ.ΕΣ. 33205/25.09.2014: Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 11 «Χάραξη αιγιαλού- παραλίας» του Ν. 4281/2014 (160 Α’).
- Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 20.10.2014: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη προς Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωτικό Δελτίο 20.10.2014

- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
- Αποστολή ονομάτων Προϊσταμένων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και Γ' Τμήματος Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
- Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από ΝΠΙΔ
- Αποζημίωση απόλυσης – προϋπηρεσία σε δημ.επιχείρηση
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 4365/20.10.2014 (Οδηγία 4) Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Ενημερωτικό Δελτίο 17.10.2014

- Αναπλήρωση Γενικών Διευθυντών στους ΟΤΑ Α' Βαθμού
- Υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή τόκων υπερημερίας
- Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν για το έτος 2014- ΚΥΑ οικ. 38581/07.10.2014 (ΦΕΚ 2781/16.10.2014 τεύχος Β’)
- Ανανέωση σύμβασης ΙΔΟΧ – Δημοσίευση σε ΦΕΚ
- Δημοτικές εκλογές
- Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν υποχρέωση παραμονής σε υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων

Ενημερωτικό Δελτίο 16.10.2014

- Τροπολογίες σε Σχέδιο Νόμου για θέματα Ο.Τ.Α.
- Σημαντική νομολογία του Ελ. Συν. για το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014 (Ορθή επανάληψη): Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων.
- ΚΕΔΕ 2276/16.10.2014: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ενημερωτικό Δελτίο 15.10.2014

-ΥΠ.ΕΣ. 37362/10.10.2014 Ασφαλιστικό καθεστώς Δημάρχων
-ΥΠ.ΕΣ. 39750/15.10.2014 Ημερομηνία Εξόφλησης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων
-Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 15/Δ15/οικ/17606/09.09.2014 Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών
-Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π 90421/15.10.2014 Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα
-ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- Πινακίδες Δημοσιότητας Προγράμματος

Ενημερωτικό Δελτίο 14.10.2014

- Πειθαρχική ευθύνη αιρετών
- Ωράριο απασχόλησης και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας
- Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/2/8/30.09.2014 (ΦΕΚ 2713/10.10.2014 τεύχος Β’): Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
- Συνήγορος του Καταναλωτή 22080/09.10.2014: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.).

 

Ενημερωτικό Δελτίο 13.10.2014

- Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων
- Εξόφληση οφειλών δημάρχων
- Αποδοχές αργίας λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα.
- ΥΠ.ΕΣ. OIK 38287/06.10.2014: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Ε' Αναθεώρησης 2014 των βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών.

Ενημερωτικό Δελτίο 10.10.2014

- Όριο ωρών υπερωριακής εργασίας προσωπικού καθαριότητας
- Διευκρινίσεις σχετικά με τα πεδία (a), (b) και (c) της βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ.
- Ορισμός αποσπασμένου υπαλλήλου Δήμου ως προϊσταμένου σε Δ.Ε.Υ.Α.
- Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης. Επάνοδος στην υπηρεσία – Επιστροφή ή μη των παρακρατηθεισών αποδοχών.
- Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων αιρετών οργάνων.
- ΠΟΛ 1217/02.10.2014 (ΦΕΚ 2698/09.10.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β') αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 32089/10.10.2014: Τροποποιήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 29502/85/01-9-2014 ΥΑ.

Ενημερωτικό Δελτίο 08.10.2014

- Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/07.10.2014 τεύχος Α’)
- Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5023931 ΕΞ 2014/08.10.2014: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4301/2014.
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. Γ5/43987/3629/08.10.2014: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014.
- ΚΥΑ 32565/Δ5.36/19.09.2014 (ΦΕΚ 2644/06.10.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Ενημερωτικό Δελτίο 07.10.2014

- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
- Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4014/2011
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 36594/26.09.2014: Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟΔΣΑ (άρθρα 13-17 ν.4071/2012).
- Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014: Ειδική Έκθεση για τους ΟΤΑ: Δημοτικές πρόσοδοι και άλλα θέματα.

Ενημερωτικό Δελτίο 06.10.2014

- Δημόσιοι υπόλογοι
- ΥΠ.ΕΣ. 143/01.10.2014: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
- Γνωμοδότηση Εισαγγελέα ΑΠ 4/2767/01.09.2014: Εισαγγελικές παραγγελίες κατ' άρθρ. 25 παρ. 4 εδ. β' Ν. 1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων.
- ΠΟΛ 1219/6.10.2014: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
- Στατιστικό αρχείο ληξιαρχικών πράξεων

Ενημερωτικό Δελτίο 02.10.2014

- Μισθολογική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Παράταση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014
- Αναγνώριση ιαματικών πηγών
- Άθληση για Όλους

Ενημερωτικό Δελτίο 01.10.2014

- Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
- ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
- ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’): Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions