|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome 

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 29.08.2014

- Συχνά ερωτήματα για την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών
- Ανάθεση νομικών υπηρεσιών
- Αντιμισθία αντιδημάρχου
- Γενικός Γραμματέας Δήμου
- Αποζημίωση απόλυσης


Απόφαση 2307/2014 Τμήμα 6
Για την ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου σε δικηγόρο του εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού συγκεκριμένων υποθέσεων δεν απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια διαγωνισμού, εφόσον, το μεν, οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις για την ανάθεση νομικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων, δεν παρουσιάζουν βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον, το δε, εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙ Β της Οδηγίας 2004/18, για τη σύναψη των οποίων δεν επιβάλλεται από τον κοινοτικό νομοθέτη η τήρηση οιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων δεν επιβάλλεται ούτε με βάση τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι στη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, η οποία εισάγει αυτοτελή και αποκλειστική ρύθμιση ως προς την αρμοδιότητα, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ανάθεσης των ανωτέρω νομικών υπηρεσιών από Δήμο, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού. Εξάλλου, η ανάθεση των εν λόγω νομικών υπηρεσιών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ., με τις οποίες καθορίζονται κατά τρόπο περιοριστικό οι προϋποθέσεις για την προσφυγή είτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είτε σε απευθείας ανάθεση για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των Δήμων, ενόψει του ειδικότερου ως προς το εν λόγω ζήτημα χαρακτήρα της προαναφερθείσας διάταξης του ν. 3852/2010, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των Δήμων δεν προκύπτει με βάση υποβληθείσα σε σχετικώς διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία οικονομική προσφορά, αλλά καθορίζεται με τρόπο που προσιδιάζει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης, δηλαδή είτε, κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά, με βάση τις καθοριζόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων αμοιβές είτε, σε περίπτωση υπέρβασης αυτών, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ενημερωτικό Δελτίο 27.08.2014

- Προμήθεια ελαστικών
- Συντήρηση οχημάτων
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27.08.2014: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη 'Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης' ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27.08.2014: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
- ΥΠ.ΕΣ. 32023/25.08.2014: Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ
- ΚΕΔΕ 1869/25.08.2014: Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας : Χρονικό διάστημα σύνταξης αποφάσεων μετατάξεων.


Πράξη 103/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια ελαστικών. Μη νομίμως προέβη η Επιτροπή της ΥΑ 3373/390/20.3.1975 στη διενέργεια του προς έλεγχο φερομένου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, που αφορά στις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, καθώς και στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού διότι, ουδόλως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου ότι η προμήθεια των ανωτέρω ειδών πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.δ/τος 2396/1953 και των εκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε, ότι τα προς προμήθεια ελαστικά επισώτρων, που μνημονεύει η σχετική μελέτη, καλύπτουν τις διαπιστωθείσες ήδη, τηρουμένης της οριζομένης στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις διαδικασίας, ανάγκες των φθαρμένων ελαστικών όλων των οχημάτων του Δήμου. Συνάγεται επομένως ότι ο διαγωνισμός αυτός διενεργήθηκε στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, ενώ, ουδόλως προέκυψε ότι η διενεργηθείσα διαδικασία αφορά στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων στα οχήματα του Δήμου, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στις προεκτεθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, η οποία, κατ’ ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, δικαιολογεί την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Αρμόδιο επομένως, όργανο τόσο για τη διενέργεια του ελεγχόμενου διαγωνισμού, όσο και για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και ουχί η Επιτροπή της ΥΑ 3373/390/20.3.1975. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 129/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Επισκευή και συντήρηση οχημάτων. α) Η Επιτροπή που προβλέπεται στην υ.α. οικ.3373/390/20.3.1975 είναι αρμόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μόνο όμως για όσα οχήματα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισμού από τους δήμους για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιμές και ενδεχομένως οι προβλεπόμενες ποσότητες, αρμόδιο αποκλειστικά όργανο για τον καθορισμό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή των δήμων. β) Ο Δήμος διαθέτει ιδιωτικό συνεργείο, συνεπώς κατά παράβαση της οικ.3373/390/20.3.1975 υ.α. και της αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του, η «Επιτροπή της υ.α. 3373/390/20.3.1975» αποφάσισε την ανάθεση της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων που αναφέρονται στα παραρτήματα της διακήρυξης σε ιδιωτικό εξωτερικό συνεργείο, χωρίς την τήρηση της προηγούμενης αναγκαίας διαδικασίας. γ) Ο συνολικός μέσος όρος τελευταίας τριετίας κύκλου εργασιών της εταιρίας στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, όσο και ο επιμέρους μέσος όρος τελευταίας τριετίας κύκλου εργασιών της σε εργασίες αντίστοιχες προς τις ζητούμενες υπολείπονταν του ποσού του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, κατά παράβαση του σχετικού όρου της διακήρυξης. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
ΚΕΔΕ 1869/25.08.2014
Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας : Χρονικό διάστημα σύνταξης αποφάσεων μετατάξεων.
Ενημερωτικό Δελτίο 22.08.2014

- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
- Μικρό τεχνικό έργο
- Υ.Δ ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης
- Χρηματοδότηση έργου
- Διάκριση έργου - εργασιών
- Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού


ΚΕΔΕ 1865/22.08.2014
Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων (Συμπληρωματική επιστολή – Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ΚΕΔΕ)
Ενημερωτικό Δελτίο 21.08.2014

- Καταβολή των τόκων υπερημερίας στα δημόσια έργα
- Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης
- Ορισμός ληξιάρχου
- Διαθεσιμότητα σχολικού φύλακα
- Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14/14.08.2014: Περί θητείας ληξιάρχου.
- ΚΥΑ οικ.47563/4181 (ΦΕΚ 2254/19.08.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


ΥΠ.ΕΣ. 28263/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις Διασυνοριακής και Εξωτερικής Ασφάλειας (Border and External Security).
ΥΠ.ΕΣ. 28264/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τις Ευρωπαϊκές Ταυτότητες.
ΥΠ.ΕΣ. 28265/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών (E- Infrastructures).
ΥΠ.ΕΣ. 28266/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
ΚΕΔΕ 1859/21.08.2014
Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων.
Ενημερωτικό Δελτίο 20.08.2014

- Ανάληψη καθηκόντων νέων δημοτικών αρχών
- Αποζημίωση απολυομένου
- ΠΟΛ 1195/14.08.2014: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ.49/ οικ. 31635/19.08.2014: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.
- Υπ. Τουρισμού 16996/31.07.2014: Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής.


ΠΟΛ 1195/14.08.2014
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 20.08.2014
Προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους
Ενημερωτικό Δελτίο 18.08.2014

- Πίνακες εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
- Αμοιβή δικηγόρων
- Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού
- Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014 Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους


Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014
Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους
Ενημερωτικό Δελτίο 14.08.2014

-ΥΠ.ΕΣ. 31433/14.08.2014 Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου (περί εκλογής εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ)
-Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου
-Υπ.Περιβ.Ενεργ. & Κλιμ.Αλ. 111999/1968/14.08.2014 Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 31330/13.08.2014 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών
-Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815/11.08.2014 (ΦΕΚ 2207/12.08.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.


Ενημερωτικό Δελτίο 12.08.2014

-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α')
-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α')
-ΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 9/01.08.2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2013 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 1872/103053/12.08.2014 Νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2012)


Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ 12.08.2014
Επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατ. € για τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 1872/103053/12.08.2014
Νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2012)
Ενημερωτικό Δελτίο 11.08.2014

-Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α') Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α') Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
-Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α') Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 47/30972/11.08.2014 Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)


Ενημερωτικό Δελτίο 08.08.2014

-Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος νομοσχεδίου: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/30755/08.08.2014 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-3743/23.07.2014 (ΦΕΚ 2157/06.08.2014 τεύχος Β’) Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β΄ εξαμήνου 2014.


Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 06.08.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
Ενημερωτικό Δελτίο 07.08.2014

-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014 Ορκωμοσία αιρετών Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών & εκλογή μελών συλλογικών οργάνων Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
-Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 44/30681/07.08.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β'931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30507/06.08.2014 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2015


Ενημερωτικό Δελτίο 06.08.2014

-Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων
-Ανάκληση αδειών Κ.Υ.Ε.- Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 65 ν.3852/10
-ΚΥΑ οικ. 34611/14.07.2014 (ΦΕΚ 2113/01.08.2014 τεύχος Β’): Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.
-ΚΥΑ οικ. 174072/24.7.2014 (ΦΕΚ 2138/05.08.2014 τεύχος Β’): Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).


ΥΠ.ΕΣ. 27572/08.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης.
ΥΠ.ΕΣ. 27573/09.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αύξηση των Συνεργιών μεταξύ Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
ΥΠ.ΕΣ. 27576/09.07.2014
3ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιδότηση πρωτοβουλιών σε θέματα υγείας.
ΥΠ.ΕΣ. 27577/09.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2Ο14-2Ο2Ο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πράσινα Οχήματα 2Ο14.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 06.08.2014
Τροπολογία ΥΔΜΗΔ για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
Ενημερωτικό Δελτίο 05.08.2014

-Ν. 4278/14 (ΦΕΚ 157/04.08.2014 τεύχος Α’): Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις
-Συχνές Ερωτήσεις για Κατάρτιση Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2015
-Όρια δραστηριοποίησης κατασκευαστικών επιχειρήσεων
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-704/22.07.2014 (ΦΕΚ 2126/04.08.2014 τεύχος Β’) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118)
-Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. 17910/1225/23.07.2014 (ΦΕΚ 2129/04.08.2014 τεύχος Β’) Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών


Ενημερωτικό Δελτίο 04.08.2014

-Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/01.08.2014 τεύχος Α’) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. οικ.29465/19.07.2014 Ζητήματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρίες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.& ΤΡΟΦ. 464/92592/16.07.2014 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014 τεύχος Β’) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.
-ΠΟΛ 1189/01.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
-Παιδικοί Σταθμοί


ΠΟΛ 1189/01.08.2014
Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70), όπως ισχύει.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.& ΤΡΟΦ. 464/92592/16.07.2014 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014 τεύχος Β’)
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
Ενημερωτικό Δελτίο 01.08.2014

- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.07.2014: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις».
- Βαθμολογική κατάταξη μετά από μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
- Διακοπή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.


ΠΟΛ 1184/30.07.2014 (ΦΕΚ 2074/30.07.2014 τεύχος Β’)
Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ 2074/30.07.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.07.2014: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις.»
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ 1186/31.07.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014.
Ενημερωτικό Δελτίο 31.07.2014

- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.
- Ανώνυμη εταιρία. Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ.
- Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155/30.07.2014 τεύχος Α’): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
- ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.


ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014
Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 31.07.2014
Στα ΚΕΠ η αίτηση για ένταξη στο μητρώο ευάλωτων πελατών της ΔΕΗ.
Πράξη 3/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Eφόσον το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού και το οικόπεδο επί του οποίου εκτελείται το κρίσιμο έργο ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο και δεν προκύπτει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας αυτού στο οικείο Ν.Π.Δ.Δ., παρά μόνο η χρήση του, η εκτέλεση του έργου της περίφραξης του βρεφονηπιακού σταθμού, με δαπάνες του Ν.Π.Δ.Δ., επί αλλότριου ακινήτου, δεν προβλέπεται από τους καταστατικούς του σκοπούς ούτε ερείδεται σε διάταξη νόμου ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τη λειτουργική δραστηριότητα ή την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 6/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Όμοια με Ελ. Συν.Τμ. 7 Πράξη 266/2011
Πράξη 22/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Όμοια με Ελ. Συν.Τμ. 7 Πράξη 285/2011
Πράξη 25/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Συντήρηση ξύλινων οικίσκων. Αποτελεί δημόσιο έργο. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 37/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Νοσοκομείο. Η κατάργηση της προσαύξησης των αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης καταλαμβάνει τους υπαλλήλους στους οποίους η άδεια χορηγείται μετά την 1.1.2013, όχι περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι έλαβαν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πριν από αυτό το χρονικό σημείο, και εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο καθεστώς της άδειας αυτής κατά την ως άνω ημερομηνία. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 39/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Ως αδυναμία αναπλήρωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. νοείται η ύπαρξη κωλύματος του αρχαιότερου στο βαθμό υπαλλήλου, το οποίο καθιστά αδύνατη την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, όπως επί μακροχρόνιας ασθένειας αυτού, μακράς διάρκειας απουσίας του με ειδική άδεια κ.λπ Η τοποθέτηση της φερομένης ως δικαιούχου στη θέση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης έγινε κατά παράλειψη του αρχαιότερου στον ίδιο βαθμό υπαλλήλου ΑΑΑ, ως προς τον οποίο δεν συνέτρεχε κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. αδυναμία αναπλήρωσης κατά τον κρίσιμο χρόνο ανάθεσης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος, διότι η διαδικασία μετάταξής του σε άλλο Δήμο ήταν εκκρεμής κατά τον κρίσιμο κατά τα ανωτέρω χρόνο και, ως εκ τούτου, ήταν δυνατή η τοποθέτησή του ως αναπληρωτή Προϊσταμένου του ως άνω Τμήματος. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 41/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Ο φερόμενος ως δικαιούχος, ο οποίος είναι Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου κάτω των 50.000 κατοίκων, δεν περιλαμβάνεται στα αιρετά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 139, για τα οποία ο ν. 3833/2010, θέσπισε την υποχρέωση να επιλέξουν, με ποινή διακοπής των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, την καταβολή είτε των αποδοχών της θέσης αυτής είτε των εξόδων παράστασης. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 43/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Μη νομίμως διορίστηκε ως ληξίαρχος στην δημοτική ενότητα του Δήμου η φερόμενη ως δικαιούχος του εντάλματος δημότης, διότι δεν αποδεικνύεται ότι κατόπιν της αδυναμίας του Δημάρχου να ασκήσει τα καθήκοντα αυτά, οι δημοτικοί σύμβουλοι ή υπάλληλοι του δήμου αδυνατούσαν και αυτοί να ασκήσουν τα ανωτέρω καθήκοντα. Πέραν τούτου, δεν προκύπτει ότι ο διορισμός αυτός έγινε βάσει διαδικασίας, που διασφαλίζει τις έχουσες συνταγματικό έρεισμα αρχές της ισότητας της διαφάνειας και αξιοκρατίας. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 44/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Νομίμως εξαιρέθηκε ο φερόμενος ως δικαιούχος σχολικός φύλακας από τη θέση σε διαθεσιμότητα και συνεπώς νομίμως μετατάχθηκε σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καθόσον στα δικαιολογητικά που προσκόμισε περιλαμβάνεται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην οποία εμπεριέχεται επ’ αόριστον κρίση περί της αναπηρίας της συζύγου αυτού και συνεπώς, αυτή εξακολουθεί να ισχύει και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μετά την 1.9.2011 ως δικαιολογητικό για την απόδειξη της αναπηρίας της συζύγου του. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 45/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δήμου σε εμπορική προσωπική εταιρεία δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού, δεδομένου, όμως, ότι και για τους μετακλητούς υπαλλήλους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, συνιστά ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα. Νόμιμη η δαπάνη.
Πράξη 48/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Λόγω του διαπλαστικού αιτήματος της αιτήσεως ακύρωσης, ήτοι της ακύρωσης της πράξης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., το αντικείμενο της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν είναι αποτιμητό σε χρήμα και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 107 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Μη νόμιμη η δαπάνη.
Πράξη 48/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Η συντήρηση σωλήνων στη δεξαμενή καθίζησης του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου χαρακτηρίζεται ως μικρό τεχνικό έργο. Νομίμως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών, που επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα, δεν πληροί της προϋποθέσεις, που τίθενται από τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του π.δ./τος 171/1987, δεδομένου ότι το μικρό αυτό τεχνικό έργο, κατ΄ επιταγή των διατάξεων αυτών, έπρεπε να παραληφθεί από Επιτροπή αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και όχι από έναν δημοτικό σύμβουλο και δύο δημοτικούς υπαλλήλους. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 49/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/92237/0022/21.1.2013 με τις οποίες ορίζεται ότι με τις δαπάνες για την υπερωριακή αποζημίωση όσων υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού έχουν αποσπασθεί και διατεθεί σε γραφεία βουλευτών βαρύνονται οι φορείς που ανήκουν οργανικά, δηλαδή ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, αφενός κείνται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφετέρου έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τους ανώτερης τυπικής ισχύος κανόνες του άρθρου 184 παρ. 8 του ΚΚΔΚΥ και 25 του ν. 4024/2011, και ως εκ τούτου καθίστανται ανίσχυρες και δεν εφαρμόζονται. Συνακόλουθα, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Δήμο, ήτοι από τον φορέα προελεύσεως του φερομένου ως δικαιούχου, ο οποίος έχει αποσπασθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει διατεθεί προς εξυπηρέτηση γραφείου βουλευτού και όχι από το τελευταίο αυτό Υπουργείο, που συνιστά τον φορέα υποδοχής του υπαλλήλου, ο οποίος βαρύνεται ήδη άλλωστε με την τακτική του μισθοδοσία, δεν πρέπει να θεωρηθεί. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 49/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Όμοια με Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 197/2013
Πράξη 50/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 195/2013
Πράξη 52/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 192/2013
Πράξη 53/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Δεν είναι νόμιμη η κατάταξη της ανωτέρω υπαλλήλου στο βαθμό Δ, με προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας της στη δημοτική επιχείρηση, καθόσον η προσμέτρηση αυτή δεν προβλέπεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/2006, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της στο Δήμο. Αβασίμως δε ο Δήμος ισχυρίζεται ότι πρέπει να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός για την κατάταξη σε βαθμό της ανωτέρω υπαλλήλου, διότι η αναγνώριση του χρόνου αυτού προβλέφθηκε ρητώς στο άρθρο 16 των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έτους 2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ διότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι όροι αυτοί του άρθρου 16 της Σ.Σ.Ε. συνομολογήθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3833/2010 απαγόρευση ρύθμισης με συλλογικές διαπραγματεύσεις του ύψους των αποδοχών και των διαμορφωτικών παραγόντων τους, η οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 και τη λήξη ισχύος των εν λόγω Σ.Σ.Ε., δεν είχε αρθεί, σε κάθε περίπτωση, κατά το χρόνο μεταφοράς της φερόμενης ως δικαιούχου του εντάλματος υπαλλήλου, οι εν λόγω Σ.Σ.Ε (οι οποίες καταγγέλθηκαν από τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες στις 17.3.2011 και 9.9.2011 αντίστοιχα, παρήλθε δε και ο χρόνος μετενέργειάς τους) δεν ήταν πλέον σε ισχύ και ως εκ τούτου δεν διείπαν τη σχέση εργασίας αυτής. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 53/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης και υποστήριξης Δημοσίου Λογιστικού και Γενικής Λογιστικής των οικονομικών δεδομένων του Δήμου για τη σύνταξη ισολογισμού. Εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων. Ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας ότι δεν προκύπτει αναμφίβολα ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων έπρεπε να αφορά όλο το έτος 2012, ολοκληρώθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα επτά ημερών από την ανάθεσή της, αφορά στο ουσιαστικό μέρος της εντελλόμενης δαπάνης και δεν δύναται να προβληθεί με την έκθεση διαφωνίας. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 55/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 2/2014
Πράξη 56/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Α) Αναπληρωτής προϊστάμενος νεοσύστατου τμήματος δήμου ορίζεται, καταρχήν, ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος του οικείου τμήματος ή, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αναπλήρωσης απ’ αυτόν (λόγω π.χ. ορισμού του ως ληξιάρχου με έδρα διάφορη της έδρας του Τμήματος) και μη ύπαρξης άλλου ομοιόβαθμου υπαλλήλου στο τμήμα, ο προϊστάμενος άλλου τμήματος του Δήμου (και όχι υπάλληλος του Τμήματος με κατώτερο βαθμό), εφόσον, βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις ο οικείος υπάλληλος ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι δύνανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, να προΐστανται του τμήματος. Β) Μη νόμιμος ο ορισμός των δύο υπαλλήλων ως αναπληρωτών προϊσταμένων των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου, καθώς αυτοί ανήκουν σε κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι δεν δύνανται να προΐστανται στα Τμήματα αυτά. Νόμω αβάσιμος ο προβαλλόμενος από το Δήμο ισχυρισμός ότι οι ειδικότητες των υπαλλήλων (Εισπρακτόρων και Ελεγκτών, αντίστοιχα) έχουν καταργηθεί νομοθετικά και πλέον αυτοί ενεργούν ως υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, καθώς ο ΟΕΥ του Δήμου ορίζει ότι οι αντίστοιχοι κλάδοι υπαλλήλων (ΔΕ 15 Εισπρακτόρων και ΔΕ 14 Ελεγκτών, αντίστοιχα) αλλά και οι θέσεις τους υφίστανται, έστω και προσωρινά. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 57/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Κατά παράβαση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η συμφωνηθείσα στη σύμβαση αμοιβή για τον ανάδοχο υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται από την αρχή της οικονομικότητας, καθόσον το ποσό αυτό θα αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα αξία των υπηρεσιών στην οικεία τεχνική έκθεση, σε παροχή των σχετικών υπηρεσιών για διάστημα οχτώ μηνών και όχι για χρονικό διάστημα δυόμιση μηνών, που σύμφωνα με τη σύμβαση υποχρεούται ο ανάδοχος, εβδομαδιαίως, να παρέχει τις υπηρεσίες του. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 58/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Νομίμως οι αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του Ν.2682/1999 (προσωπικό της ΥΠΑ) καταβάλλονται στον φερόμενο ως δικαιούχο κατά τον χρόνο που αυτός τελούσε σε άδεια από την υπηρεσία του για την άσκηση καθηκόντων Αντιδημάρχου. Αβασίμως προβάλλεται ότι για την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων έπρεπε, είτε να προηγηθεί μεταφορά πίστωσης από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 στον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε η καταβολή τους να γίνει απευθείας από την Υ.Π.Α., καθώς, στην προκειμένη περίπτωση, βαρυνόμενος για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών δεν είναι ο ειδικός λογαριασμός του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, αλλά ο προϋπολογισμός του Δήμου σε βάρος πιστώσεων του οποίου νομίμως έχουν αναληφθεί οι εντελλόμενες δαπάνες. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 60/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Η απόφαση για την καταβολή προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3996/2011, δεν περιέχει οριστική πιστοποίηση αλλά εκδίδεται υπό την αίρεση του επιγενόμενου ελέγχου των δικαιολογητικών, συνεπώς, στο μέτρο που από αυτήν δεν προκύπτει με σαφήνεια και βεβαιότητα ότι ο υπάλληλος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης, δεν αποτελεί κατάλληλο δικαιολογητικό για την πληρωμή της αποζημίωσης του άρθρου 204 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Λογιστικού των Ο.Τ.Α.. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 60/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Ενόψει του ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται συγκεκριμένος τρόπος απόδειξης της εμπειρίας των ναυαγοσωστών που απασχολούνται από ιδιώτη καθώς και λόγω της φύσης των παρεχομένων ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, που απαιτούν απόδειξη και της εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων, ο όρος της διακήρυξης που επιβάλλει την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία αναγράφεται ότι 6 τουλάχιστον απασχολούμενοι από αυτόν ναυαγοσώστες έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών δεν πάσχει νομιμότητας και συνεπώς τόσο η διακήρυξη όσο και η διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε βάσει αυτής καθώς και η σχετική σύμβαση που υπεγράφη είναι νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση, η διακρίβωση της αναλήθειας του περιεχομένου της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων αρχών και εκφεύγει του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της δαπάνης. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 61/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με Ελ. Συν.. Τμ. 1 Πράξη 19/2013
Πράξη 62/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Ο υπάλληλος μη νομίμως μετατάχθηκε πριν από την παρέλευση της δοκιμαστικής του υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 74 παρ. 6 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., διότι ναι μεν συνέτρεχε η προϋπόθεση των σοβαρών προσωπικών λόγων (μέλος τρίτεκνης οικογένειας), πλην όμως δεν πληρώθηκε η σωρευτικώς απαιτούμενη προϋπόθεση της αμοιβαίας μετάταξης, η οποία δεν μπορούσε να υποκατασταθεί από την τελικώς διενεργηθείσα μεταφορά της θέσης του, δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, διότι, η διάταξη αυτή ρυθμίζει άλλο ζήτημα. Η δε επικαλούμενη εγκύκλιος 37798/17.6.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναφέρει ότι η μετάταξη από ΟΤΑ σε ΟΤΑ επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας για σοβαρούς προσωπικούς λόγους εισάγει ανεπίτρεπτα νέους κανόνες δικαίου, οι οποίοι δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 65/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 269/2013
Πράξη 65/2014 Κλιμ. Τμ. 7
«Έλεγχος ισολογισμού οικονομικού έτους 2012» και «Ανάλυση και κριτική διερεύνηση χρηματοοικονομικών δεικτών έτους 2012». Δεν αποτελούν ομοειδείς εργασίες. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 66/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Με την απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση εργασιών στο φερόμενο ως δικαιούχο εγκρίνεται η τεχνική περιγραφή των ανατεθεισών εργασιών, χωρίς, ως εκ τούτου, να ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της κρινόμενης δαπάνης το γεγονός ότι η οικεία τεχνική έκθεση φέρει την υπογραφή δημοτικού συμβούλου και όχι υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό της εντελλόμενης δαπάνης η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των ανατεθεισών εργασιών που υπογράφεται από τη νομίμως συγκροτηθείσα, κατ’ άρθρο 67 του π.δ. 28/80, από τρεις δημοτικούς συμβούλους οικεία Επιτροπή παραλαβής. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 68/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Εργασίες καθαρισμού τάφρων και χωματουργικές εργασίες. Ομοειδείς εργασίες.
Πράξη 69/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, που εκτελούν την υπηρεσία ληξιάρχων, καθώς και αυτών που ασχολούνται με την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των Δημοτικών Συμβουλίων απαιτείται, κατά πρώτον, η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που να καθορίζει τα χρονικά όρια υπερωριακής απασχόλησής τους, εντός του ανώτατου χρονικού ορίου των είκοσι (20) ωρών κατά μήνα που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, κατά δεύτερον δε, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο για το διορισμό τους όργανο, ήτοι το Δήμαρχο, που να καθιερώνει την υπερωριακή απασχόληση αυτών, εντός πάντα των ορίων που θεσπίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 70/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Όμοια με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 69/2014
Πράξη 72/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Αναπληρωτής προϊστάμενος νεοσύστατης διεύθυνσης δήμου ορίζεται ο ανώτερος σε βαθμό έστω και αναπληρωτής προϊστάμενος υποκείμενου στη διεύθυνση αυτή τμήματος ή, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ομοιόβαθμων έστω αναπληρωτών προϊσταμένων υποκείμενων στην οικεία διεύθυνση τμημάτων, αυτός που υπηρετεί περισσότερο χρόνο στην οικεία θέση, ή, σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης από τους ανωτέρω, έστω αναπληρωτής προϊστάμενος άλλης διεύθυνσης του οικείου δήμου, εφόσον, σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, αυτός ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι δύνανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, να προΐστανται της οικείας διεύθυνσης. Ο κατά παράβαση των ανωτέρω δε ορισμός υπαλλήλου του οικείου δήμου ως αναπληρωτή προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης, καθιστά μη νόμιμη την καταβολή σ’ αυτόν του αντίστοιχου επιδόματος θέσης ευθύνης. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 72/2014 Κλιμ. Τμ. 7
α) Συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης εφαρμογών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Δεν στοιχειοθετείται κατάτμηση, καθόσον συντρέχει περίπτωση προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων των δημιουργών των ως άνω εφαρμογών και ακολούθως εφαρμογή του άρθρου 25 περ. β΄ του π.δ./τος 60/2007. β) ο καθορισμός της διάρκειας μιας σύμβασης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκτιμά και το χρονικό σημείο που κάθε φορά ανακύπτει η συγκεκριμένη ανάγκη παροχής υπηρεσιών συντήρησης γ) ο συμβαλλόμενος ιδιώτης δύναται να παρέχει, συναφείς, με τις ανατεθείσες, υπηρεσίες, στην περίπτωση που φέρει την ιδιότητα του συνεργάτη των εταιρειών. δ) ο λόγος διαφωνίας ότι κατά παράβαση του άρθρου 44 του π.δ./τος 28/1980, δεν επισυνάπτεται 1ος λογαριασμός με συνοπτικό πίνακα πιστώσεων πληρωμών και συνοπτική επιμέτρηση εργασιών, πρέπει να απορριφθεί αφού η καταβολή μέρους της αμοιβής των αναδόχων εταιρειών, προβλέπεται ως τρόπος εξόφλησης της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών από τους σχετικούς όρους των καταρτισθέντων συμβάσεων. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 73/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Α) Στα δικαιολογητικά χρηματικού εντάλματος, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης σε υπερωριακά απασχοληθέντα υπάλληλο, πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνεται απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, περί συγκροτήσεως συνεργείου, διαφορετικά η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι κανονική. Β) Αρκεί η επίκαιρη έκδοση της απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, η οποία, αποτελεί το νόμιμο έρεισμα για την καταβολή της αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται επιπροσθέτως η έκδοση ειδικότερων αποφάσεων έγκρισης της παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 73/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Καταγραφή πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης. Αποτελεί εργασία και όχι μελέτη. Η εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας εμπίπτει, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου, στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 74/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Πανεπιστήμιο. Στο χρόνο υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, δεν συνυπολογίζεται, στην περίπτωση που ο οικείος υπάλληλος έχει μεταταχθεί σε ν.π.δ.δ. από την ΟΣΕ Α.Ε. ή την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ως πλεονάζον τακτικό προσωπικό της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του ν. 3891/2010, ο χρόνος της υπό το ίδιο ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς προγενέστερης της μετάταξης του υπαλλήλου σε ν.π.δ.δ. προϋπηρεσίας του στις ως άνω εταιρίες, έστω κι αν η προϋπηρεσία αυτή έχει αναγνωριστεί για τη μισθολογική και βαθμολογική, ενόψει της μετάταξής του, κατάταξή του στην αντίστοιχη με σχέση ΙΔΑΧ θέση στο ν.π.δ.δ. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 75/2014 Κλιμ. Τμ. 1
Α) Η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του ΚΚΔΚΥ, δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών. Μόνο το γεγονός ότι ο Δήμος είναι τουριστικός και έχει μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό δεν αρκεί, ούτε άλλωστε δύναται να συναχθεί ο κατεπείγων χαρακτήρας των αναγκών προς κάλυψη των οποίων οι φερόμενοι ως δικαιούχοι προσελήφθησαν, ακόμη και αν γινόταν δεκτό το εποχικό ή πρόσκαιρο αυτών, από το 12777/2.4.2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, στο οποίο ρητώς παραπέμπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το οποίο δύνανται οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις μέχρι να εγκριθούν τα αιτήματα αυτών για οκτάμηνες συμβάσεις. Β) Η πρόσληψή τους πάσχει και εκ του λόγου ότι αυτοί δεν διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα πρόσληψης, καθώς κατείχαν ιδιότητες, που διαφοροποιούνται σαφώς έναντι των ηλεκτρολόγων – εγκαταστατών, καθόσον αυτοί δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βοηθητικό προσωπικό κατά την εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αναλόγως της σημασίας και του είδους αυτών. Γ) Όσον αφορά στο δικαιούχο, που προσελήφθη ως χειριστής πλυστικού μηχανήματος, αυτός πράγματι δεν διέθετε ως κύριο προσόν την απαιτούμενη άδεια χειριστή πλυστικού μηχανήματος και αλυσιτελώς προβάλλεται από το Δήμο ότι το πλυστικό μηχάνημα το οποίο θα χειριζόταν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε το μέγεθος ηλεκτρικής σκούπας και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούντο ειδικές και αυξημένες γνώσεις επί του σχετικού αντικειμένου, δεδομένης της τυπικότητας που διέπει την εξαιρετική αυτή διαδικασία προσλήψεων, η οποία δεν επιτρέπει στον αρμόδιο φορέα να μεταβάλει άτυπα εκ των υστέρων και μάλιστα κατά περίπτωση τους όρους πρόσβασης στις θέσεις αυτής. Δ) Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση, η επαγγελματική ενασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα και η σχετική εμπειρία αποδεικνύονταν με την προσκόμιση είτε άδειας άσκησης επαγγέλματος είτε βιβλιαρίου ενσήμων ΙΚΑ, στο οποίο να αναφέρονται οι ειδικότητες του ηλεκτροσυγκολλητή ή εφαρμοστή σιδερά κ.λπ, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μοναδικό στοιχείο αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας του φερόμενου ως δικαιούχου η βεβαίωση του Προϊσταμένου του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ο φερόμενος ως δικαιούχος απασχολήθηκε ως βοηθός σιδηρουργού. Σε κάθε περίπτωση, η δυσκολία ή μη των προς ανάθεση υπηρεσιών θα έπρεπε να αξιολογηθεί από τον ίδιο το Δήμο κατά το χρόνο σύνταξης της σχετικής Ανακοίνωσης, προκειμένου να διαμορφωθούν αναλόγως τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα διορισμού. Ε) Οι ελεγχόμενες συμβάσεις των φερόμενων ως δικαιούχων είναι μη νόμιμες και για τον πρόσθετο λόγο ότι η συνολική διάρκεια απασχόλησης αυτών στο Δήμο υπερβαίνει το ανώτατο όριο των δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 75/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Συμπληρωματική σύμβαση έργου. Μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης του γηπέδου ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τα γήπεδα εθνικής κατηγορίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση, διότι οι εν λόγω εργασίες συνιστούν κατ’ ουσία επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του αρχικού έργου και βελτίωση της ποιότητάς του, ως εκ τούτου, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων, οι συγκεκριμένες εργασίες αποτέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 77/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Επισκευή και επέκταση περίφραξης σχολικού συγκροτήματος. Ακόμη εκκρεμεί η χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης, με συνέπεια να μην έχουν υλοποιηθεί πλήρως οι όροι της αρχικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον ο Δήμος ενέταξε τη συγκεκριμένη δαπάνη στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρασχεθείσα στους δήμους προθεσμία, προκειμένου οι τελευταίοι να επωφεληθούν από το ανωτέρω πρόγραμμα, έληξε, κατόπιν χορήγησης παράτασης, στις 28.2.2014, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως το χ.ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του έργου μετά και την αναγκαστική εξαίρεση της συγκεκριμένης υποχρέωσης από το πρόγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς τρίτους φορείς αφού έληξε το πρόγραμμα αυτό καθώς και η παράταση που δόθηκε για την εκτέλεσή του. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 78/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Η κατακύρωση της προμήθειας από τον ενδιαφερόμενο Δήμο των τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στην ανάδοχο εταιρεία σε ποσό που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού στο σύνολό του, καθόσον η αναγραφή του προϋπολογισμού στη διακήρυξη συνιστά ουσιώδη όρο αυτής, ο οποίος δεσμεύει τόσο το νομικό πρόσωπο που προκήρυξε τη διενέργεια του διαγωνισμού όσο και τους ίδιους του διαγωνιζομένους. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Ενημερωτικό Δελτίο 30.07.2014

-  Κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015
- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Σχέδιο Νόμου: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
- Σχέδιο Νόμου: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
- Εισοδήματα κληροδοτημάτων
- Χορηγία Δημάρχου
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ


Πράξη 83/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Η δαπάνη εργασιών πολιτικής προστασίας εντέλλεται νόμιμα, διότι η σχετική πίστωση έγινε αποδεκτή και αυτές προγραμματίστηκαν εντός του έτους 2012, λόγω όμως της καθυστέρησης έγκρισης της σχετικής κατανομής του επιχορηγούμενου ποσού, αυτές υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2013 για την κάλυψη όμως αναγκών δασοπυρόσβεσης που προϋπήρχαν κατά το προηγούμενο έτος (2012) και εξακολουθούσαν να υφίστανται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Η παράλειψη δε γνωστοποίησης των σχετικών δράσεων στις αρμόδιες διευθύνσεις της Αποκεντρωμένη Διοίκησης, η οποία δεν καλύπτεται από την αποστολή για έλεγχο νομιμότητας της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ασκεί εν προκειμένω, εν όψει και της προφανούς συνάφειας των σχετικών εργασιών με την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του δασυλλίου, επιρροή στο κύρος της διάθεσης του επιχορηγούμενου ποσού και της διενέργειας της συγκεκριμένης δαπάνης. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 88/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Μη νομίμως απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η οικονομική προσφορά της πρώτης στον πίνακα κατάταξης μειοδότριας εταιρείας, καθόσον ο όρος της διακήρυξης, περί συμπλήρωσης και υποβολής των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αποκλειστικά στο έντυπο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της υπηρεσίας, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των οριζομένων, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικών στοιχείων των φακέλων των προσφορών, όπως τα τελευταία αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που διέπει το διαγωνισμό αλλά και της ίδιας ως άνω διακήρυξης. Τούτο μάλιστα, δοθέντος ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η συγκεκριμένη μειοδότρια εταιρεία ταυτίζεται απόλυτα, κατά στήλες και περιεχόμενο, με το αντίστοιχο έντυπο – υπόδειγμα που παρέσχε η αναθέτουσα αρχή στους υποψήφιους προμηθευτές, συνεπώς κρίνεται ότι, αυτή συμμορφώθηκε κατ’ ουσία με τον κρίσιμο όρο της διακήρυξης, η δε κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία, κατόπιν αποκλεισμού της πρώτης για τον ανωτέρω λόγο, είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του φορέα με το επιπλέον ποσό των 10.898,83 ευρώ. Η απαρίθμηση των αναγκαίων, επί ποινή αποκλεισμού, στοιχείων των φακέλων των προσφορών στις εφαρμοστέες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. είναι αποκλειστική και σαφής, ενώ ούτε από την οικεία διακήρυξη προκύπτει η υποχρέωση αποτύπωσης των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών στο εν λόγω έντυπο με ποινή οι τελευταίες να μη γίνουν αποδεκτές από το φορέα. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 89/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Οι Δήμοι δύνανται να προβαίνουν στην μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, η νομιμότητα της οποίας (σύμβασης) καθώς και της καταβολής της σχετικής δαπάνης (μίσθωμα), δεν συνδέεται με την πρόβλεψη καταβολής ανταλλάγματος για τη χρήση τους, που σε κάθε περίπτωση είναι δυνητική για τους οικείους Δήμους. Εξάλλου, η δαπάνη λειτουργίας και συντήρησή τους καθώς και εκείνη που αφορά στην καταβολή του σχετικού μισθώματος, εφόσον πρόκειται για μισθωμένους χώρους, συνιστά λειτουργική δαπάνη για τον οικείο Δήμο, που μπορεί να καλύπτεται από τα έσοδα του που προέρχονται από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εκείνα που προέρχονται από τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους, που εγγράφονται στον ΚΑ 0464. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 90/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Η εντελλόμενη δαπάνη, που αφορά σε εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι μη νόμιμη, καθόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, που σαφώς δεν εμπίπτει στις περιοριστικά αναφερόμενες δαπάνες που χρηματοδοτούνται νομίμως από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α.), διότι η σύνταξη των εν λόγω τοπογραφικών αποτυπώσεων δεν αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων, σαφώς προσδιορισμένων, έργων υποδομής που έχει προγραμματίσει να εκτελέσει ο δήμος, αλλά οι αποτυπώσεις αυτές ανάγονται σε ένα προγενέστερο στάδιο προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες δεν συνδέονται ακόμη με την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Εξάλλου, ο φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος δεν έχει δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, διότι οι προβλέπουσες τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της σχολής του Τ.Ε.Ι. της ειδικότητάς του (πολιτικοί μηχανικοί έργων υποδομής) διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 318/1994 ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώ δεν έχει εκδοθεί ακόμη το απαιτούμενο, σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος, προεδρικό διάταγμα, με το οποίο να καθορίζονται κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο τα είδη των επαγγελματικών πράξεων που δύνανται να ασκούν οι εν λόγω πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 91/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία του διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, διότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με τη διαδικασία της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, είναι παντελώς αναιτιολόγητη, καθόσον δεν προσδιορίζονται οι ειδικότεροι λόγοι προσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία, τουναντίον αναφέρεται, αορίστως, ότι η ανάθεση θα γίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3669/2008. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 99/2014 Κλιμ. Τμ. 7
α) Με νόμιμη αιτιολογία, τα αρμόδια όργανα του Δήμου έκριναν υπέρ της κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας στην τελικώς ανακηρυχθείσα ανάδοχο, ενόψει τόσο της συμφωνίας της τεχνικής της προσφοράς με τα τεθέντα με τη διακήρυξη κριτήρια αξιολόγησης, όσο και της τιμής προσφοράς της. Δεν απαιτείτο, άλλωστε, εν προκειμένω ειδική αιτιολόγηση της κρίσης των τελευταίων, με επίκληση συγκεκριμένων συγκριτικών ή άλλων στοιχείων, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την Επίτροπο, δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία δεν ήταν η μοναδική που συμμετείχε εξαρχής στο διαγωνισμό, αλλά η μόνη εναπομείνασα στη φάση της αποσφράγισης και ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού, κατόπιν αιτιολογημένης απόρριψης των προσφορών των λοιπών δύο υποψηφίων, σε προηγούμενο στάδιο. β) Κατά παράβαση των κρίσιμων διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.900,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), δεν εντάχθηκε στο Ε.Π.Π. έτους 2012 προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, ούτε υπήρξε νόμιμη εξαίρεσή της από αυτό, παράλειψη που καθιστά τη διαγωνιστική διαδικασία πλημμελή στο σύνολό της, το δε επικαλούμενο γεγονός της τελικής ένταξης της ανωτέρω προμήθειας στο Ε.Π.Π. του επόμενου έτους 2013, δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της δαπάνης, καθόσον αυτή αποτελεί ουσιώδη τύπο και απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου προμηθευτή. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 100/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Όμοια με Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 111/2008
Πράξη 102/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικοτεχνική λειτουργία των ως άνω έργων άγεται στην κρίση ότι τα ως άνω έργα αποτελούν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ένα ενιαίο έργο. Η πηγή δε της χρηματοδότησης των ως άνω έργων δεν συνιστά κριτήριο που δικαιολογεί την αυτοτελή τους ανάθεση. Μη νομίμως οι σχετικές εργασίες επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 105/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από ατομική εργοληπτική επιχείρηση για την απόδειξη της επαγγελματικής της καταλληλότητας αρκεί να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση αυτή δεν τελεί υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, χωρίς να απαιτείται να βεβαιώνεται περαιτέρω ότι δεν τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, στην οποία τίθενται μόνο τα νομικά πρόσωπα, τούτο δε ανεξαρτήτως από το γεγονός ότι στην οικεία διακήρυξη δεν οριζόταν ρητώς. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 107/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Για την παροχή δωρεάν σίτισης σε μαθητές μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων, διενεργείται από τον οικείο ΟΤΑ διαγωνισμός, στη σχετική δε σύμβαση που συνάπτεται, περιλαμβάνεται η ποσότητα στην οποία αφορά η προμήθεια, η οποία καθορίζεται κυρίως με βάση των αριθμό των ημερών παροχής σιτηρεσίου στους δικαιούμενους και καθορίζεται η εξ αυτής προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ωστόσο, μόνο κατά προσέγγιση, δύναται να προσδιορισθεί αφού διαμορφώνεται από τον αριθμό των δικαιουμένων της παροχής αυτής που υπόκειται, κατ’ έτος, σε αυξομειώσεις. Επομένως, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο αριθμός των δικαιούμενων την παροχή αυτή μαθητών αυξηθεί και συνακόλουθα και ο αριθμός των παρεχομένων, ημερησίως, σιτηρεσίων, από τη σχέση του οποίου με την τιμή του σιτηρεσίου διαμορφώνεται η προκαλούμενη από τη σύμβαση δαπάνη, ο σχετικός όρος της σύμβασης που αφορά στην αμοιβή του αναδόχου δύναται νομίμως να τροποποιηθεί με κοινή συμφωνία των μερών. Η σχετικώς δε συναπτόμενη σύμβαση, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι αφορά στην αύξηση της αρχικώς προβλεφθείσας ποσότητας σιτηρεσίων, δεν έχει το χαρακτήρα συμπληρωματικής σύμβασης, δοθέντος ότι στην έννοια των συμπληρωματικών προμηθειών δεν εμπίπτει η προμήθεια ειδών ίδιων με αυτά της αρχικής σύμβασης, η ανάθεση συνεπώς αυτών συνιστά τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση που η αρχικώς συναφθείσα σύμβαση είχε υπαχθεί λόγω ποσού στον προβλεπόμενο από το άρθρο 278 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπόκειται ομοίως στον έλεγχο αυτό η ως άνω τροποποιητική συμφωνία, ανεξαρτήτως αν προκαλεί αύξηση του οικονομικού αντικείμενου που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατο χρηματικό όριο υπαγωγής στον έλεγχο αυτό. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 108/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Ο όρος της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στη δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να τροποποιήσουν το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης, χωρίς μάλιστα η τροποποίηση αυτή να εξαρτάται από τη συνδρομή συγκεκριμένων και προσδιορισμένων προϋποθέσεων, είναι μη νόμιμος. Η μη νομιμότητά του ωστόσο αυτή δεν συνάπτεται με εκείνη της εντελλόμενης με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνης, που αφορά στην καταβολής της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου για την Α’ φάση υλοποίησης της σύμβασης και δεν εκδόθηκε μετά από ενεργοποίηση του όρου αυτού και τροποποίησή της. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 109/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο φόρo προστιθέμενης αξίας από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς Ο.Τ.Α., το φορολογικό στοιχείο, που, κατά νόμο, απαιτείται να εκδώσει ο πάροχος των υπηρεσιών και το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης είναι το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 110/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Δεν είναι νόμιμη η εντελλόμενη δαπάνη, αφού αφορά στην πληρωμή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε χρονικό διάστημα πριν την ανάθεσή τους με την απόφαση και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, ενώ με την υπογραφείσα σχετική σύμβαση καθορίζεται ως συμβατικός χρόνος έναρξης εκτέλεσής της η έναρξη του έτους 2013 (1.1.2013), ήτοι ημερομηνία προγενέστερη του χρόνου της υπογραφής της με συνέπεια να προσδίδεται, μη νομίμως αναδρομική ισχύ, στην μεταγενεστέρως καταρτισθείσα αυτή σύμβαση. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 111/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Όμοια με Ελ. Συν. Τμ. 1 Πράξη 94/2012
Πράξη 116/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Μη νομίμως ο Δήμος προέβη στην, με απευθείας συμφωνία, μίσθωση των ανατρεπόμενων αυτοκινήτων, για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς μπαζών και αδρανών υλικών, παρά την περιορισμένη διάρκεια αυτής σε χρόνο μικρότερο των 3 μηνών, καθώς με προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου είχε επίσης ανατεθεί, σε διαφορετικό εκμισθωτή, η μίσθωση όμοιων οχημάτων για την εκτέλεση όμοιων εργασιών, που αφορούσαν στο αυτό χρονικό διάστημα. Μη νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 117/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, δοθέντος ότι τελικώς ως επιβλέπων της ανατεθείσας μελέτης ορίστηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, ο οποίος, ως απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, διέθετε τα ελάχιστα αναγκαία προς τούτο προσόντα, και τούτο ανεξαρτήτως του ότι η συγκεκριμένη πλημμέλεια που αφορά στον ορισμό του επιβλέποντος τη μελέτη, ο οποίος εγκρίνει τον οικείο λογαριασμό πριν από την εξόφλησή του, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της ανάθεσης της συγκεκριμένης μελέτης. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 118/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Αποκατάσταση της λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών οδών. Αποτελεί δημόσιο έργο. Η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 998/1979, στην οποία ορίζεται, ως αντιπυρική περίοδος, το διάστημα από 1ης.5 έως 31.10 εκάστου έτους, αφορά στη λήψη γενικώς αντιπυρικών μέτρων προσωρινού - εποχικού χαρακτήρα, με σκοπό την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων δασικών περιοχών, πλην όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει το επίμαχο έργο, ως προς την περίοδο ολοκλήρωσής του, καθώς αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μόνιμου αποτελέσματος (βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου), το οποίο, μεταξύ άλλων, διευκολύνει τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 119/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, καθόσον, αφορούν μεν όμοιες προμήθειες με προϋπολογισθείσα δαπάνη μικρότερη του ποσού των 15.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.), μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, οι οποίες δύνανται κατ’ αρχήν να κατατμηθούν ανά δημοτική ενότητα, πλην, όμως, για την κατάτμηση αυτών δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της αναγραφής ξεχωριστών, ανά δημοτική ενότητα, πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι δεν ανεγράφησαν στον οικείο προϋπολογισμό ξεχωριστές πιστώσεις ανά Δημοτική Ενότητα προς αποφυγή συνεχών αναμορφώσεων αυτού, δεν γίνεται δεκτός. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 125/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Σύνταξη ενός τεκμηριωμένου Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.). Αποτελεί υπηρεσία και όχι μελέτη του Ν.3316/2005. Ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι η επίμαχη σύμβαση θα μπορούσε να διαλάβει τη μορφή προγραμματικής σύμβασης, τυχόν εφαρμογή των διατάξεων περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική γι’ αυτούς. Νόμιμη δαπάνη.
Πράξη 147/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Ανάθεση περίθαλψης αδέσποτων ζώων. α) Ως εκ της φύσεως των ανατεθεισών υπηρεσιών δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων επιμέτρηση συγκεκριμένων ποσοτήτων αυτών, ώστε αυτές να προσδιορισθούν αναλυτικά στην επίμαχη διακήρυξη. β) Κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 61 του αναλογικώς εφαρμοζόμενου, επί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, π.δ/τος 28/1980, συμφωνήθηκε η καταβολή στον ανάδοχο μέρους της συμβατικής αμοιβής (10%) με την υπογραφή της σύμβασης. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.
Πράξη 154/2014 Κλιμ. Τμ. 7
Σύμβαση Δημιουργίας Χρεωστικού Υπολοίπου σε Λογαριασμό Καταθέσεων Όψεως. Εφόσον ο Δήμος μετά την κάλυψη του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού του (προσωρινή εξόφληση αυτού) στην Α Τράπεζα δεν προέβη στην καταγγελία της σχετικής σύμβασης δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου, αλλά εξακολούθησε να τον χρεώνει με την πληρωμή δαπανών του η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. Η νομιμότητα δε αυτής δεν αίρεται εκ μόνης της συναγόμενης, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , βούλησης του Δήμου για καταγγελία της σχετικής σύμβασης, μετά την κάλυψη του υφιστάμενου κατά το χρόνο αυτό χρεωστικού υπολοίπου, αφού τελικώς αυτή δεν καταγγέλθηκε. Νόμιμη δαπάνη.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.»
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 30.07.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions